Aankoop pensioen

Aankoop pensioen

Pensioen, Pensioenkapitaal, Vrijval

Aankoop pensioen

Met het pensioenkapitaal dat afkomstig is van een pensioenverzekeraar, kunt u op zoek naar de beste aanbieder voor de aankoop van pensioen. Komt het pensioenkapitaal tot uitkering bij een pensioenfonds? In dat geval bent u behoudens één enkele uitzondering voor de uitvoering van het pensioen aangewezen op het pensioenfonds. Binnen bepaalde grenzen kunt u het pensioen in beide situaties naar eigen inzicht inrichten.

Soort pensioentoezegging

Of het nu gaat om een medewerker in loondienst met een toezegging op premie-, of kapitaalbasis, of om een directeur grootaandeelhouder DGA met een streefregeling, de fiscale behandeling is gelijk. De fiscus behandelt deze toezeggingen allemaal als premieregeling. De keuzemogelijkheden bij de inrichting van het ouderdomspensioen bij ingang zijn wettelijk bepaald en zijn dus voor iedereen gelijk.

Nabestaandenpensioen

In het geval dat het pensioenkapitaal tot uitkering komt voor de aankoop van nabestaandenpensioen gelden er slechts twee keuzemogelijkheid. Gekozen kan worden voor een vaste gegarandeerde uitkering, of een variabele uitkering op basis van het doorbeleggen van het pensioen na ingang. Daarnaast kan het nabestaandenpensioen in één specifieke situatie naar keuze worden uitgesteld.

Lees meer/minder

Ingang en uitstel nabestaandenpensieon

In principe dient het nabestaandenpensioen direct in te gaan na het overlijden. Hierop is echter één uitzondering. Het nabestaandenpensioen mag worden uitgesteld, in het geval van samenloop met een ANW-uitkering.

Het nabestaandenpensioen dient in dat geval direct in te gaan wanneer de ANW-uitkering stopt.

Redelijke termijn voor aankoop pensioen

De redelijke termijn waarbinnen de keuze gemaakt dient te worden voor de aankoop van het nabestaandenpensioen is 12 maanden. Wordt deze termijn overschreden, dan zijn hieraan zware fiscale consequenties verbonden.

Ouderdomspensioen

Aan het uit te keren pensioenkapitaal kunnen verschillende toezeggingen ten grondslag liggen. Bij de aankoop van ouderdomspensioen bent u vrij om het pensioen in te richten naar eigen keuze. U kunt kiezen voor een vaste gegarandeerde uitkering, of een variabele uitkering op basis van het doorbeleggen van het pensioen na ingang.

Binnen de grenzen die de wet daaraan stelt bent u vrij om het ouderdomspensioen naar eigen keuze in te richten. Daarnaast bent u wanneer het pensioenkapitaal afkomstig is van een pensioenverzekeraar, vrij in de keuze van de uitvoerder voor uw ouderdomspensioen.

Wanneer het pensioenkapitaal afkomstig is van een pensioenfonds kunt u alleen kiezen voor een andere uitvoerder, in het geval het pensioenfonds slechts één keuzemogelijkheid biedt. Biedt het pensioenfonds zowel een vaste gegarandeerde alsook een variabele uitkering, dan hebt u géén vrije keuze wat betreft de uitvoerder.

Redelijke termijn voor aankoop ouderdomspensioen

De redelijke termijn waarbinnen de keuze gemaakt dient te worden voor aankoop pensioen is 6 maanden. Wordt deze termijn overschreden, dan zijn hieraan zware fiscale consequenties verbonden.

Aankoop pensioen

Met het kapitaal bestemd voor het ouderdomspensioen zijn er de volgende keuzemogelijkheden:

  1. aankoop van een direct ingaand levenslang gegarandeerdouderdomspensioen,
  2. aankoop van een direct ingaand variabel ouderdomspensioen gebaseerd op belegging,
  3. combinatie van gegarandeerd en variabel,
  4. uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen,
  5. uitstel van het pensioen.
1. Aankoop levenslang gegarandeerd ouderdomspensioen

De keuze voor een levenslang gegarandeerd ouderdomspensioen, geeft vastigheid. Er vinden geen schommelingen in het inkomen plaats. Gekozen kan worden voor een variërende hoog/laag uitkering binnen de bandbreedte 100:75. Vice versa kan ook.

2. Aankoop variabel beleggingspensioen

Het pensioen wordt na ingang doorbelegd. De hoogte van de uitkering is ieder jaar afhankelijk van de levensverwachting en het behaalde rendement. De uitvoerder bepaalt waarin belegd wordt. Een variabel pensioen kan interessant zijn bij de huidige lage rentestand. Immers, hoe lager de rentestand des te lager is het gegarandeerde pensioen. Bij de variabele pensioenuitkering is variëren in de bandbreedte 100:75 niet toegestaan. Aanbieders mogen wel een dalende uitkering aanbieden. De gedachte hierbij is, dat de toekomstige daling met het rendement goed gemaakt zal kunnen worden.

Helaas staat de wetgever een tussentijdse switch van variabel naar gegarandeerd niet toe. Wel zijn er uitvoerders die werken met een staffel, waarbij het variabele pensioen na verloop van tijd , bij voorbeeld vanaf het 85e levensjaar, verder levenslang gelijk blijft. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt het beleggingsrisico dus af.

3. Combinatie gegarandeerd en variabel

Op deze wijze kan het risico van tegenvallende beleggingsresultaten en groeiende levensverwachtingen enigszins gedempt worden. Variëren in de bandbreedte 100:75 is voor het gegarandeerde gedeelte toegestaan.

4. Uitruil pensioen

Het ouderdomspensioen kan worden uitgeruild voor partnerpensioen, in het geval er behoefte voor inkomenszekerheid voor de partner bestaat. Het ouderdomspoensioen wordt hierdoor lager. Vice versa is dat ook mogelijk wanneer er partnerpensioen is toegezegd en er geen behoefte is aan inkomenszekerheid voor de partner. Uiteraard is hier de toestemming van de partner vereist.

5. Uitstel van pensioen

Er kan gekozen worden voor uitstel van het pensioen tot maximaal 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uitkeringstermijnen van het pensioen

U bepaalt zelf of het pensioen maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaar uitgekeerd wordt.

Passend persoonlijk advies

Op basis van ons advies verkrijgt u inzicht in de materie op grond waarvan u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Samen met u wordt er een inkomensplanning en inrichting van het oudedagsinkomen opgesteld.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op voor een op uw persoonlijke situatie afgestemd onafhankelijk advies!

© Frans Bekker

Terug naar overzicht