Partneralimentatie naar 5 jaar

Partneralimentatie naar 5 jaar

In 2020 gaat de maximale duur van partneralimentatie naar 5 jaar. Nu is de maximale duur van de partneralimentatie nog 12 jaar. Het maximum van 12 jaar geldt vanaf 1994. Voor echtscheidingen die vóór 1994 zijn uitgesproken geldt in beginsel een levenslange alimentatieplicht. Vanaf 1994 bestaat de mogelijkheid om na 15 jaar partneralimentatieplicht, de rechter te verzoeken de alimentatieduur te beperken. Voor scheidingen die tussen 1994 en 2020 zijn uitgesproken geldt dat de maximale duur blijft zoals deze nu is, maximaal 12 jaar. Aan de kinderalimentatie verandert niets.

Geregistreerd partnerschap

Voor het geregistreerd partnerschap gelden dezelfde bepalingen ten aanzien van de partneralimentatie.

Partneralimentatie naar 5 jaar

Het terugbrengen van de partneralimentatie naar 5 jaar, is niet het enige dat verandert. Nu is het zo, dat bij een huwelijk zonder kinderen dat korter dan 5 jaar heeft geduurd, de duur van de partneralimentatie gelijk is aan het aantal huwelijksjaren. Heeft het huwelijk 5 jaar of langer geduurd, of er zijn minderjarige kinderen, dan is de maximale duur nu nog 12 jaar. Vanaf 2020 geldt dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar. Is het huwelijk korter geweest dan 10 jaar? Dan is de partneralimentatie korter dan 5 jaar.

Huwelijk korter dan 10 jaar

Wanneer het huwelijk bij voorbeeld 4 jaar heeft geduurd, dan is de partneralimentatie 4 x een halfjaar = 2 jaar. Nu is dat nog het dubbele, 4 jaar.

Uitzonderingen op maximaal 5 jaar partneralimentatie

Op de maximale duur van de partneralimentatie gelden er een drietal uitzonderingen.

1. Het jongste kind van de partneralimentatie gerechtigde is jonger dan 12 jaar

Wanneer het jongste kind nog geen 12 jaar is, loopt de partneralimentatie door totdat het jongste kind de 12 jarige leeftijd heeft bereikt.

2. De partneralimentatiegerechtigde is korten dan 10 jaar verwijderd van de AOW leeftijd

Heeft het huwelijk 15 jaar of langer geduurd en de partneralimentatiegerechtigde is korter dan 10 jaar van de AOW leeftijd verwijderd, dan wordt de maximale duur van de partneralimentatie verlengd tot het moment dat de partneralimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Voor de partneralimentatiegerechtigde die op het moment van scheiding in 2020 57 jaar is, geldt dat deze op 67 jarige leeftijd de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. In dat geval wordt de alimentatieduur dus verlengd tot 10 jaar. Verschuift de AOW leeftijd in de toekomst, in dat geval loopt de partneralimentatie door totdat de alimentatiegerechtigde de gewijzigde AOW leeftijd heeft bereikt.

3. Het huwelijk heeft ten minste 15 jaar geduurd en de partneralimentatiegerechtigde is op 1 januari 1970 of daarvoor geboren

Heeft het huwelijk 15 jaar of langer geduurd en is de partneralimentatiegerechtigde op het moment van scheiding (in 2020) tussen de 50 en 57 jaar, dan wordt de maximale duur van de partneralimentatie verlengd tot 10 jaar. Dit betreft een overgangsregeling. De datum 1 januari 1970 staat wettelijk vast. Zo betreft deze uitzonderingsregel in 2021 de alimentatiegerechtigde die tussen de 51 en 57 jaar is en het jaar daarop de alimentatiegerechtigde die tussen de 52 en 57 jaar is en zo voorts. Uiteindelijk zal de alimentatiegerechtigde geboren op 1 januari 1970 ook korter dan 10 jaar van de AOW leeftijd verwijderd zijn. Vanaf dat moment vervalt deze tijdelijke regeling.

Samenloop termijnen en ingang duur partneralimentatie

In geval van samenloop van de maximale duur, geldt telkens de langste termijn. De duur van de partneralimentatie gaat in op het moment van inschrijving van de echtscheiding, of het geregistreerd partnerschap, in de registers van de Burgerlijke Stand.

Mogelijkheid tot verlengen alimentatieduur (hardheidsclausule)

Onder de huidige wetgeving is het mogelijk om de rechter te verzoeken de alimentatieduur te verlengen. Echter, in de praktijk wijzen rechters verlenging slechts bij hoge uitzondering verlenging van de alimentatieduur toe. In de nieuwe wetgeving zal er sprake zijn van verruiming van de mogelijkheden. Zo zal de zinsnede in de huidige wetgeving

“..van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid..”

niet langer het uitgangspunt zijn. De leidraad in de nieuwe wet zal zijn:

“..als beëindiging van de alimentatie -gelet op alle omstandigheden van het geval- naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde..”

Naast arbeidsongeschiktheid zullen er een aantal andere omstandigheden worden geformuleerd. In de Senaat zijn daarvan in de Kamerstukken een aantal voorbeelden gegeven. Hierbij wordt gedacht aan de zorg voor een gehandicapt kind, of de mantelzorg voor  (schoon) familieleden. Ook wordt gesproken over de omstandigheid dat de alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige heeft verzocht de zorg voor de kinderen (deels) over te nemen en dit wordt geweigerd door de alimentatieplichtige.

Toename beroep op hardheidsclausule

Naar verwacht zal er onder de nieuwe wetgeving vaker een beroep op de hardheidsclausule worden gedaan. Hoe de rechters de nieuwe wetgeving vanaf 2020 zullen interpreteren zal in de praktijk duidelijk moeten worden.

Datum verzoek tot echtscheiding is bepalend

De datum waarop het gezamenlijk, of éénzijdig, verzoek tot echtscheiding wordt ingediend is bepalend voor welke wetgeving van toepassing is qua duur van de partneralimentatie. In onderling overleg kunnen er afwijkende afspraken ten aanzien van de partneralimentatie gemaakt worden.

Zoals hier boven aangegeven kunnen er bij scheiding in onderling overleg afwijkende afspraken gemaakt worden. Daarmee kunnen jullie rekening houden met de inkorting van de partneralimentatie naar 5 jaar in 2020. Komen jullie er samen niet uit? In dat geval geldt de wetgeving op het moment van indienen van het verzoek tot echtscheiding. Wordt de scheiding in 2019 aangevraagd? In dat geval is de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Naar het zich laat aanzien, is wachten tot 2020 voor jou voordeliger.

Jullie kunnen in onderling overleg afspraken maken over de partneralimentatie. Wanneer jullie er samen niet uit komen, geldt de huidige wetgeving en is de maximale partneralimentatie 12 jaar. De scheiding in 2019 inzetten is op het eerste gezicht voor jouw voordeliger.

Onderling regelen, de voordelen

Wanneer jullie het niet met elkaar eens kunnen worden ligt een vechtscheiding op de loer. De duur van de partneralimentatie ligt weliswaar wettelijk vast, maar dit geldt niet voor de hoogte van de partneralimentatie.  Over de hoogte kan dus strijd ontstaan. Over andere onderdelen van de financiële afwikkeling kunnen daardoor ook geschillen ontstaan. Met twee advocaten en een langdurige procedure, lopen de juridische kosten (toren) hoog op. Wanneer jullie er wél samen uit komen, is er voor het gezamenlijk indienen van het verzoek tot echtscheiding maar één advocaat nodig. De rol van de gezamenlijke advocaat blijft in dat geval ook beperkt. Bij geregistreerd partnerschap zonder kinderen kan er ook voor een notaris gekozen worden. Een gezamenlijke oplossing die voor beiden goed voelt is voor de onderlinge relatie na de scheiding ook het beste en spaart jullie duizenden euro’s uit.

Meer informatie

Heb ik recht op alimentatie en zo ja, op hoeveel? Ben ik alimentatieplichtig en zo ja, voor hoeveel? Wat is de duur van de alimentatie? Kan de alimentatie tussentijds nog worden aangepast? Hoe zit het met mijn toeslagen? Wat betekent de scheiding voor mijn netto besteedbaar inkomen? Hoe houden we de kosten van de scheiding in de hand? Wat zijn de financiële, fiscale en juridische gevolgen van de keuzemogelijkheden? Voor het antwoord op al je vragen neem vrijblijvend contact met ons op.

© Frans Bekker

 

 

Terug naar overzicht