Pensioenverdeling

Pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het wetsvoorstel voor pensioenverdeling bij scheiding ligt ter goedkeuring voor aan het parlement. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen in vergelijking tot de huidige wet op een rij. Naar verwacht wordt de Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) in 2021 ingevoerd. De nieuwe wet heeft geen invloed op scheiding voltrokken onder de huidige wetgeving. Allereerst wordt kort stilgestaan bij de huidige wet.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps)

Onder de huidige wetgeving is pensioenverevening het uitgangspunt.

 • Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen wordt over en weer 50/50 verevend.
 • De ex partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen (PP). Dit betreft het volledige tot de scheidingsdatum opgebouwde PP.

Belangrijkste nadeel van pensioenverevening is, dat de onderlinge afhankelijkheid na de verevening blijft bestaan. De nieuwe wet beoogt onder meer om deze onderlinge afhankelijkheid te doorbreken. De huidige Wvps is regelend recht. Er kunnen dus onderling afwijkende afspraken gemaakt worden. Een volledige beschrijving van de huidige regelgeving lees je op de pagina pensioen en scheiding.

Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps)

In het nieuwe wetsvoorstel wordt conversie het uitgangspunt in plaats van verevening. Conversie houdt in, dat er twee individuele aanspraken op uitsluitend ouderdomspensioen ontstaan. Het bijzonder partnerpensioen komt na conversie te vervallen. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

 • de uitvoerder gaat over tot conversie, tenzij de echtgenoten/partners binnen 6 maanden na de scheiding de eventuele afwijkende afspraken schriftelijk aan de uitvoerder over leggen,
 • over en weer wordt de helft van zowel het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdoms- alsook de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen
  (was het volledige tot de scheidingsdatum opgebouwde BPP) omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de andere partner.

Ook de nieuwe Wps is regelend recht. Hiervan kunnen dus ook afwijkende afspraken gemaakt worden, zoals:

 • verevenen in plaats van conversie (Note: in het huidige wetsvoorstel is medewerking hieraan van de pensioenuitvoerder (nog) een vereiste),
 • een andere periode aanhouden dan het huwelijk/partnerschap. Bijvoorbeeld door het mee tellen van de periode van samenleving,
 • conversie van een ander deel dan de helft van de opbouw tijdens het huwelijk/partnerschap. Bij voorbeeld een percentage gebaseerd op het verschil tussen de tijdens het huwelijk/partnerschap opgebouwde aanspraken,
 • een combinatie van bovenstaande.

Samenwoners

Net als de huidige wetgeving, geldt de nieuwe Wps niet voor samenwoners. Samenwoners houden wanneer zij aan de voorwaarden voldoen wel aanspraak op het bijzonder partnerpensioen.

Gevolgen conversie bij overlijden

In het geval van conversie zal er stil gestaan moeten worden bij de gevolgen bij overlijden. Immers de alimentatie valt weg en er is geen aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan is er mogelijk aanspraak op een ANW-uitkering ter ondervanging van het wegvallen van de partneralimentatie. Dit zal dus van geval tot geval bekeken moeten worden.

De belangrijkste verschillen Wps (verdeling) en Wpvs (verevening)

Pensioenverdeling nieuwVerevening pensioen bestaand
Over en weer wordt de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor de andere partner.Over en weer bestaat er wettelijk aanspraak op 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Door conversie vervalt het bijzonder partnerpensioen.Het tot de scheiding opgebouwde bijzonder partnerpensioen wordt over en weer gereserveerd voor de ex partner.
Na conversie kan de conversiegerechtigde partner zelfstandig gebruik maken van de wettelijke keuzemogelijkhdenDe ex partners blijven afhankelijk van de wettelijke keuzemogelijkheden van de ex partner.

Onderstaand een opsomming van de wettelijke en overige keuzemogelijkheden:

 • uitstellen of vervroegen pensioen,
 • eerst een hoger en daarna een lager pensioen, of eerst een lager en daarna een hoger pensioen,
 • een combinatie van uitstellen, of vervroegen en hoger/lager,
 • uitruil zelfstandig recht op ouderdomspensioen in partnerpensioen voor een nieuwe partner,
 • deeltijd pensioen op voorwaarde dat het reglement hierin voorziet,
 • de keuze voor een variabel pensioen op basis van het door beleggen (volledig risicodragend) van het pensioen1). Dit eventueel in combinatie met uitstellen, of vervroegen, of eerst hoger en daarna lager. Er kan met dezelfde variabelen ook gekozen worden voor een deel vast en een deel variabel.

1)  Dit laatste is alleen mogelijk in het geval van een premieregeling, of kapitaaltoezegging.

© Frans Bekker

 

Terug naar overzicht