Eigen beheer (PEB)

Eigen beheer afgeschaft per 1 juli 2017

De mogelijkheid voor de opbouw van pensioen in eigen beheer (PEB), is per 1 juli 2017 definitief afgeschaft. Voor de uitfasering worden een viertal opties geboden. De definitieve keuze dient gemaakt te worden vóór 2020.

Uitfasering loopt tot 2019

Tot 31 december 2019, bestaat de mogelijkheid om een definitieve keuze te maken met het pensioen in eigen beheer. Dit geldt met name voor de situaties, waarin de pensioenreserve per 30 juni 2017 eerst werd bevroren. Met deze bevroren reserve werd verder nog geen keuze voor afkoop of omzetting gemaakt. De mogelijkheid tot afkoop of omzetting geldt ook voor het reeds ingegane pensioen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Eigen beheer is afgeschaft, waarbij de volgende mogelijkheden zijn geboden waarvan nog tot uiterlijk in 2019 gebruik gemaakt kan worden.

  1. Afkoop van het pensioen
  2. Omzetting naar een oudedagsverplichting
  3. Bevriezen van het pensioen
1. Afkoop
Afstempelen pensioen

In het geval van afkoop, wordt het pensioen allereerst afgestempeld. Dit houdt in, dat de pensioenreserve wordt gelijkgesteld met de fiscale pensioenreserve uit de fiscale balans. Er geldt tot 2019 een aflopende fiscale compensatie bij afkoop.

Lees meer/minder

Fiscale tegemoetkoming

Voor afkoop van het pensioen geldt een aflopende fiscale tegemoetkoming, tot uiterlijk 31 december 2019. U betaalt belasting zonder revisierente over een gedeelte van de fiscale pensioenreserve;

in 2017                 IB over 65,5% van de fiscale reserve,
in 2018                 IB over 75% van de fiscale reserve,
in 2019                 IB over 80,5% van de fiscale reserve.

Waardevermeerdering aandelen

Door de afstempeling van het pensioen verminderd de verplichting van de BV. Hierdoor nemen de aandelen in waarde toe. Wanneer er andere aandeelhouders zijn, die naast de DGA zelf, hiervan mee profiteren, is er sparke van een schenking. In dat geval dient er aangifte voor de schenkbelasting gedaan te worden door de bevoordeelde(n).

2. Omzetting naar oudedagsverplichting ODV
Afstempelen pensioen

Ook in het geval van omzetting naar ODV, wordt het pensioen allereerst afgestempeld. Dit houdt in, dat de pensioenreserve wordt gelijkgesteld met de fiscale pensioenreserve uit de fiscale balans. De afgestempelde reserve vertegenwoordigd de aanvangsreserve voor de ODV.

Lees meer/minder

Oprenting

Jaarlijks rent de ODV op basis van het U-rendement van december  in het betreffende jaar. Voor 2017 was dat 0,06%. De oprenting gebeurt dus op de balansdatum.

Uitkeringsfase

De ODV keert uit met een duur van ten minste 20 jaar. De ingangsdatum is in beginsel de AOW-gerechtigde leeftijd. De uitkering mag ook maximaal 5 jaar eerder ingaan. Bij eerdere ingang wordt de minimale uitkeringsduur verlengd met het aantal jaren dat de uitkering eerder is ingegaan dan de AOW-leeftijd.

Aangifte vennootschapsbelasting

Voor de aangifte vennootschapsbelasting is er een post “oudedagsverplichting” opgenomen.

 Waardevermeerdering aandelen

Door de omzetting naar ODV verminderd de verplichting van de BV. Hierdoor nemen de aandelen in waarde toe. Wanneer er andere aandeelhouders zijn, die naast de DGA zelf, hiervan mee profiteren, is er sparke van een schenking. In dat geval dient er aangifte voor de schenkbelasting gedaan te worden door de bevoordeelde(n).

Dividendklem

Bij de keuze voor afkoop of omzetting naar ODV, wordt de pensioenreserve afgestempeld naar de fiscale pensioenreserve. Hierdoor vervalt de dividendklem.

3. Bevriezen PEB

In het geval dat de pensioenreserve wordt bevroren, verandert er feitelijk niets. Er wordt weliswaar niets meer opgebouwd maar het pensioen blijft in eigen beheer. In dat geval blijft de dividendklem onverminderd van kracht.

Lees meer/minder

De tot 1 juli 2017 opgebouwde aanspraken blijven onverminderd intact. Net zoals daarvoor, dient de fiscale reserve jaarlijks actuarieel op 4% te worden bepaald, inclusief sterftekans. Het pensioen wordt in dit geval dus niet afgestempeld. De voor de dekking van de aanspraken benodigde commerciële pensioenreserve blijft van toepassing. De eventuele partner van de DGA behoudt ook de aanspraak op het bijzonder partnerpensioen (BNP) bij echtscheiding.

4. Afstorten naar een verzekeraar

Deze mogelijkheid heeft eigenlijk altijd bestaan. Ook na de uitfasering PEB blijft afstorting mogelijk.

Lees meer/minder

Afstorten bevroren actuariële reserve

Dit betreft de waarde in het economisch verkeer van de toegezegde bevroren pensioenaanspraak. De fiscale reserve is gebaseerd op 4% rekenrente. De marktrente is momenteel minder dan 1%. Toch moet de marktwaarde afgestort worden naar de verzekeraar. De koopsom die de verzekeraar vraagt, zal doorgaans een veelvoud van de aanwezige reserve zijn. Hierbij is het nog maar de vraag of er überhaubt reserve aanwezig is.

Afstorten ODV

De ODV reserve is niet gebaseerd op een toezegging. Het is pricies andersom. De aanwezige reserve, bepaalt te zijner tijd de hoogte van de periodieke uitkering. Een ODV reserve kan derhalve ten alle tijden probleemloos afgestort worden.

Procedure afkoop, of omzetting naar ODV

De belastingsdienst dient uiterlijk binnen één maand nadat de definitieve keuze is gemaakt schriftelijk geïnformeeerd te worden. Hiervoor heeft de belastingdienst een informatieformulier ontwiikkelt. Bewijsstukken hoeft u niet mee te zenden.

De definitieve beslissing tot afkoop, omzetting of het bevriezen van het PEB, dient door de Algemene vergadering van aandeelhouders AVA goedgekeurd te worden. Dit blijkt schriftelijk uit de notuelen van de AVA.

De definitieve keuze wordt in eeen vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Daarin verklaren partijen onder andere, dat het  pensioenverlies dat optreedt door de afkoop of omzetting naar ODV, in de toekomst niet kan worden ingehaald. Daarnaast kan dit pensioenverlies niet leiden tot verruiming van de lijfrente inhaalaftrek ofwel reserveringsruimte