Pensioenberekeningen

Professionals service

BFPA diensten scheidingsprofessionals

BFPA verzorgt onderstaande diensten in opdracht van, of in samenwerking met de advocaat, notaris, of mediator.

Deze diensten omvatten onder meer:

 • doorrekenen van de gevolgen van verevening in vergelijking tot conversie of verrekenen, inclusief optimalisatie bij verevening met afwijkende vereveningspercentages (zie ook Pensioen en scheiding “afhankelijkheid van..“),
 • pensioenrapportage beschikbare premieregeling en scheiding, verevening, conversie en verrekenen,
 • de waardebepaling van pensioenaanspraken voor verrekening met lijfrente, of andere vermogensbestanddelen,
 • doorrekenen van de mogelijkheid om gebruik te maken van de wettelijke keuzemogelijkheden met pensioen in relatie tot de behoefte en draagkracht, bij scheiding op latere leeftijd en de korte duur tot de pensioendatum (vervroegde ingang na conversie, hoog laag pensioen in de verhouding 100:70, etc.),
 • alle benodigde actuariële berekeningen bij scheiding van een DGA met pensioen, of oudedagsvoorziening (ODV), in eigen beheer,
 • de berekening van de benaderde marktwaarde afkoopsom partneralimentatie,
 • verdeling en verrekening lijfrente en andere bijzondere vormen van levensverzekering (levensloopregeling, goudenhanddruk verzekerd of in de BV, stakingsstamrecht verzekerd of in de BV, etc.),
 • verzorgen van het gehele financiële en fiscale advies- en begeleidingstraject,
 • second opinion,
 • vrijblijvende oriëntatie en klankbord.

BFPA verzorgt tevens de belastingaangifte na scheiding. Dit betreft zowel de aangifte IB, als ook de advisering met betrekking tot de, voorkoming of beperking van, schenkbelasting. De eigenwoning bij scheiding, is ook een onderdeel waarbij BFPA de oplossingskaders kan aanreiken. Dit om het proces te versnellen en niet in de laatste plaats om partijen inzicht in de mogelijkheden te verschaffen. Ga naar BFPA werkwijze voor tariefindicaties.

Pensioenberekeningen

Onderstaand een toelichting van de verschillende pensioenberekeningen en hun specifieke toepassingen.

1. Verevening en optimalisatie

Ervan uitgaande dat beide partners pensioen hebben opgebouwd leidt de wettelijke 50/50 verevening, door het onderlinge leeftijdsverschil, tot financieel nadeel van een van beiden. Onder “Pensioen en scheiding” zijn onder afhankelijkheid leeftijdsverschil een aantal voorbeelden uiteengezet. In het geval van verevening is de opbouw tijdens het huwelijk of partnerschap niet direct af te lezen uit het UPO of op mijnpensioenoverzicht.nl. Via mijnpensioenoverzicht.nl is er wel een XML-importbestand op te vragen dat in bepaalde scheidingssoftware informatietools ingelezen kan worden. Echter, de uitkomsten van deze informatietools zijn niet geoptimaliseerd op basis van de specifieke persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Optimalisatie blijft maatwerk.

1.2 Afzien van verevening en schenkbelasting

Wanneer het afzien van verevening reeds bij huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden is voorzien, zal dit fiscaal gezien niet leiden tot een schenking. Echter, wanneer er pas bij scheiding van verevening wordt afgezien, is dit in principe fiscaal gezien een schenking wanneer er niets gelijkwaardig tegenover staat. Deze schenking is gelijk aan de waarde van de vereveningsaanspraak waarvan wordt afgezien. Afzien van verevening kan bij voorbeeld ook in het geval dat de scheidende partners een ongeveer gelijkwaardig pensioen opbouwen. In dat geval is er geen sprake van een schenking. Feitelijk worden er in dat geval fiscaal gezien twee gelijkwaardige pensioenaanspraken met elkaar verrekend.

2. Verrekening

In het geval van verrekening van pensioen met andere vermogensbestanddelen, dient de verrekeningswaarde van de pensioenaanspraak vastgesteld te worden. Deze bruto waarde kan verrekend worden met zowel netto als ook bruto vermogensbestanddelen. Wanneer de beoogde verrekening bekend is, kunnen de fiscale consequenties van de verrekening in kaart gebracht worden.

2.1 Verrekenen met andere vermogensbestanddelen

Bij afzien van verevening kan dit bij voorbeeld worden gecompenseerd met een lijfrente. Dit kan de toedeling van een bestaande lijfrente zijn, ook een nieuw af te sluiten lijfrente tegen koopsom. Mogelijk wordt er afgezien van verevening op basis van verrekening met een ander vermogensbestanddeel. Het is zaak om te checken of de onderling te verrekenen bestanddelen wel een gelijke waarde hebben om het risico op de verschuldigdheid van schenkbelasting te voorkomen. Daarnaast moet er met de fiscale behandeling rekening gehouden worden, wanneer bruto pensioen wordt verrekend met een netto vermogensbestanddeel.

2.2 Verrekenen met overbedeling

Het kan zo zijn dat bij de verdeling van de vermogensbestanddelen een van beiden wordt overbedeeld. Dit kan leiden tot verschuldigdheid van schenkbelasting. Overbedeling kan verrekend worden bij de pensioenverdeling. Dit kan zowel bij verevening, als ook in het geval van conversie. In dat geval wordt een gedeelte van de pensioenaanspraak, dat dezelfde waarde heeft als de overbedeling, niet verevend of geconverteerd. In de aangifte over het jaar van scheiding moet er in dat geval wel op juiste wijze rekening gehouden worden met de verrekening van bruto pensioen met netto vermogen.

3. Conversieberekening pensioen

BFPA kan de conversieberekening uitvoeren los van de pensioenuitvoerder. Wel wordt eerst nagegaan of de betreffende uitvoerder überhaupt bereid is aan conversie mee te werken. Onder de huidige wetgeving, de Wet pensioenverevening bij scheiding (VPS), is verevening het uitgangspunt. In de nieuwe wetgeving, de Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) die naar verwacht in 2021 ingaat, is conversie het uitgangspunt. Hiermee kan uiteraard nu al rekening gehouden worden.

Bijzonder partnerpensioen BPP

Bij conversie is het BPP een aandachtspunt. Wanneer de tot verevening c.q. verdeling gerechtigde partner afhankelijk is van het BPP na overlijden van de vereveningsplichtige partner zal hiervoor een oplossing gezocht moeten worden. Dit kan door middel van een tijdelijke nabestaande lijfrente, of een tijdelijke dalende overlijdens risicoverzekering op het leven van de vereveningsplichtige. BFPA berekend bij conversie de hiertoe benodigde risicodekking.

4. Wettelijke keuzemogelijkheden vereveningsplichtige

In het geval dat partijen kort verwijderd zijn van de pensioendatum, kan gebruik maken van vervroegde pensionering uitkomst bieden. Dit is uiteraard per situatie verschillend. Met name wanneer de jongste en alimentatiegerechtigde naast de partneralimentatie afhankelijk is van een aanvullende bijstandsuitkering, of interen op het vermogen is vervroegd pensioen een optie. Aan vervroegde pensionering zijn de volgende voordelen en mogelijkheden verbonden;

 • door het verevende deel van het pensioen dat rechtstreeks uitgekeerd wordt, is de behoefte van de alimentatiegerechtigde lager,
 • de alimentatieplichtige kan naast het pensioen doorwerken,
 • eventueel kan er van deeltijd pensioen gebruik gemaakt worden,
 • de pensioenopbouw kan tot de oorspronkelijke pensioendatum doorgaan,
 • bij doorwerken of deeltijdpensioen wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige groter,
 • mogelijk biedt een eerst hoger en daarna lager pensioen uitkomst,
 • mogelijk is gedeeltelijke uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen een optie.

Al deze mogelijkheden en de gevolgen voor de behoefte en draagkracht worden doorgerekend en in de pensioenrapportage gepresenteerd. Daarbij wordt ook het effecten op het netto besteedbaar inkomen (NBI) voor beiden doorgerekend.

5.Volledige rapportage

In de volledige rapportage pensioen en scheiding, worden de mogelijkheden van verevening, verrekening en conversie naast elkaar gezet. Op deze wijze kan er een gefundeerde beslissing genomen worden hoe om te gaan met de verdeling.

6. Afkoopsom partneralimentatie

De afkoopsom partneralimentatie wordt berekend volgens de benaderde marktwaarde. Daarbij wordt uitgegaan van de benodigde koopsom voor een tijdelijke periodieke uitkering per maand achteraf ter grootte van de partneralimentatie. De uitkering is slechts verschuldigd zolang de alimentatiegerechtigde alsook de alimentatieplichtige in leven zijn. Zie voor meer informatie “Pensioen en scheiding“.

Belastingaangifte en scheiding

De belastingaangifte is in het jaar van scheiding een vak apart. Afhankelijk van de situatie kan de echtelijke woning nog een aantal jaren na de scheiding onverdeeld blijven. In dat geval dient hiermee in de jaren na de scheiding ook rekening gehouden te worden. BFPA verzorgt de belastingaangifte en fiscale nazorg.

Overbedeling en schenkbelasting

Het komt voor dat er sprake is van een niet onaanzienlijke overbedeling. Wanneer dit het geval is,is het verstandig hiervan tijdig aangifte te doen tegen het partnertarief. Anderszins kan het zo zijn dat de overbedeling het gevolg is van bijzondere omstandigheden. Hierbij is de overbedeling bij voorbeeld puur het gevolg van morele overwegingen, of gewetens plicht. In het laatste geval is het zaak om een en ander op voorhand met de fiscus af te stemmen. BFPA kan dit verzorgen, om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.