DGA pensioen

DGA pensioen planning

Voor het DGA pensioen gelden voor de pensioenopbouw dezelfde regels als voor alle andere medewerkers. Net als voor alle andere medewerkers geldt voor de DGA met ingang van 1 juli 2017 een onderbrengplicht. Dit geldt voor de pensioenopbouw vanaf 1 juli 2017. Voor het onderbrengen van het pensioen is de DGA in principe aangewezen op een pensioenverzekeraar. In sommige situaties kan de DGA zich bij een pensioenfonds aansluiten.

Pensioen in eigen beheer (PEB)

De mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer is met ingang van 1 juli 2017 afgeschaft. De periode voor de uitfasering loopt tót uiterlijk 1 januari 2020. Doordat er ook een keuze voor de bevriezing van het PEB gemaakt kan worden, zal het fenomeen nog enige tijd voortbestaan. Dit geldt dan uitsluitend voor de opbouw tót 1 juli 2017. Zie ook uitfasering PEB.

DGA pensioenopbouw vanaf 1 juli 2017

Zoals gezegd, voor de DGA gelden qua pensioenopbouw in principe dezelfde regels als voor gewone werknemers. In de regel geldt voor collegtieve toezeggingen aan werknemers niet de maximaal fiscaal toelaatbare toezegging. Dit zou vanuit het oogpunt van kostenbeheersing ook niet haalbaar zijn. De luxe positie van de DGA, biedt de mogelijkheid om juist wel van de maximaal fiscaal toelaatbare toezegging uit te gaan.

Lees meer/minder

Wat betreft de fiscaal maximaal toelaatbare toezegging wordt uitgegaan van de in de onderstaande tabel vermelde minimum en maximum parameters;

2018Maximaal opbouwpercentageMinimum franchiseMaximaal pensioensalaris
Middelloon en premieregeling1,657%€ 13.610,00€ 105.075,00
Eindloonregeling1,875%€ 15.099,00€ 105.075,00

De middelloonregeling en premieregeling worden hier in een groep genoemd. Voor de premieregeling geldt namelijk dezelfde minimale franchise. Daarnaast is de staffel voor de beschikbare premie afgeleid van de middelloonregeling. Uiteraard is het maximale opbouwpercentage alleen voor de middelloonregeling van toepassing.

Pensioengevend salaris PS

Wat betreft het PS, kunnen salaris bestanddelen in natura in het PS meegenomen worden. Hiervan is de auto van de zaak uitdrukkelijk uitgesloten. Het PS is sinds 2015 wel gemaximeerd.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt géén maximum PS.

Risico beheer

Uiteraard geldt ook voor de toezegging aan de DGA zelf, dat de kosten verantwoord en in enige mate beheersbaar dienen te zijn. Ook van de DGA kan een eigenbijdrage gevraagd worden. Deze eigenbijdrage is echter gemaximeerd tot 50% van de premie.

De Pensioenwet is niet van toepassing voor de DGA

Dit heeft tot gevolg dat er in het geval van een salaris diensttijd regeling geen aanspraak gemaakt kan worden op het wettelijk recht op waardeoverdracht.

Inkoop dienstjaren

De DGA heeft wel, net als iedere andere werknemer, recht op inkoop van dienstjaren. Door de inkoop van dienstjaren wordt voor de pensioenopbouw met fictieve extra dienstjaren gerekend. Het aantal extra dienstjaren wordt actuarieel bepaald. De elders opgebouwde aanspraken blijven ondergebracht bij de oorspronkelijke pensioenuitvoerder.

Pensioenverlies dat optreedt door de afkoop, of omzetting van het PEB mag in de toekomst niet worden ingehaald. Daarnaast kan dit pensioenverlies niet leiden tot verruiming van de lijfrente inhaalaftrek ofwel reserveringsruimte.

Lees meer/minder

Extra pensioenopbouw

Uiteraard is er alleen sprake van extra pensioenopbouw gedurende de gehele opbouwperiode als er sprake is van een eindloonregeling. In het geval van een middelloonregeling, geldt de extra pensioenopbouw alleen op het moment van inkoop en niet bij salarisverhogingen daarna.

Op ieder gewenst moment

Op ieder gewenst moment kan besloten worden tot de inkoop van extra dienstjaren. De extra dienstjaren kunnen niet in een keer worden ingekocht. Dit moet in etappes van één dienstjaar verdeeld over een aantal toekomstige dienstjaren.

Echtscheiding, of ontbinding geregistreerd partnerschap

In het geval van echtscheiding of ontbinding van het partnerschap hebben de partners over en weer aanspraak op de verevening van de pensioenrechten.

De ex-partner heeft recht op 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

De ex-partner heeft recht op het volledige nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd tot aan de datum van scheiding, of ontbinding.

Pensioenadvies bij uit elkaar gaan

De afwikkeling van het pensioen bij uit elkaar gaan is voor de DGA vaak ingewikkeld en niet zonder financieel risico. Dit geldt zeker wanneer het pensioen vóór 1 juli 2017 in eigen beheer werd opgebouwd en nog in de BV aanwezig is. Hoe hiermee het beste omgegaan kan worden, is afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie en die van de BV.

Naast het pensioen zijn er nog tal van andere zaken die geregeld moeten worden om financieel op een goede manier uit elkaar te gaan. U leest hierover meer onder uit elkaar gaan.

DGA pensioen planning

In de opbouwfase

Bij het opzetten van de pensioenregeling voor de DGA, is het van belang dat er goed stilgestaan wordt bij de financiële haalbaarheid van de toezegging. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit geldt zowel voor de toezegging op ouderdomspensioen, alsook voor de toezegging op nabestaandenpensioen. De soort toezegging, als ook de wijze van financiering is hierbij bepalend. De aandachtspunten bij de DGA pensioenplanning in de opbouwfase zijn verder gelijk aan die voor een gewone werknemer. Daarover leest u meer onder particulier / pensioenplanning.

In de afbouwfase

Op het moment van pensionering heeft de DGA dezelfde wettelijke keuzes als een gewone werknemer. Denk hierbij aan de uitruil van pensioen en de hoog laag constructie. Ook hierover leest u meer onder particulier / pensioenplanning.

Aankoop pensioen

Ook wanneer een verzekerd pensioenkapitaal tot uitkering komt, gelden dezelfde bepalingen als voor iedere andere werknemer. In het bericht aankoop pensioen zijn alle keuzemogelijkheden beschreven.

Financiële planning

DGA pensioenplanning maakt net zoals vermogensplanning onderdeel uit van financiële planning. Of het nu gaat om minder gaan werken, eerder stoppen met werken, of deeltijdpensioen, al deze wensen maken onderdeel uit van de planning.