Financieel advies nabestaanden

Financieel advies nabestaanden

Na het overlijden van een dierbare wordt je als nabestaande geconfronteerd met een oerwoud aan administratieve handelingen . Naast de notaris krijg je te maken met tal van andere specialisten, ieder op hun eigen financiële vakgebied (hypotheek, pensioen, lijfrente, verzekeringen, belasting, etc.). BFPA biedt de mogelijkheid om de planning en advisering rond het opnieuw inrichten van de financiële huishouding in één hand te houden.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht volgt het testament, of als dat er niet is de wettelijke regeling. Financiële maar ook andere instellingen hebben deze verklaring nodig als bewijs wie gerechtigd is om informatie op te vragen en wie gerechtigd is om dingen te regelen.

De notaris verzorgt de verklaring van erfrecht en staat de nabestaanden bij met informatie en advies. In de verklaring van erfrecht, wordt ook de wijze waarop de nalatenschap is aanvaard, of verworpen vermeld.

Lees meer/minder

Aanvaarden of verwerpen?

Aanvaarding kan zuiver, hetgeen wil zeggen zonder voorbehoud. Aanvaarding kan ook beneficiair. In dat geval wordt er aanvaard met het recht van boedelbeschrijving, hetgeen voorkomt dat de erfgenamen voor een eventueel negatief saldo van de nalatenschap aansprakelijk worden. Daden van beheer kunnen ertoe leiden dat de nalatenschap onbewust zuiver aanvaard wordt. Denk hierbij aan het beschikken over de bankrekening, of het opruimen van de woning, etc. Bij beneficiaire aanvaarding moet er ook naar gehandeld worden, of liever gezegd kunnen bepaalde handelingen beter tot nader order uitgesteld te worden.

Verwerpen van de nalatenschap is ook een optie, als duidelijk is dat de nalatenschap negatief is. In dat geval wordt degene die verwerpt, geacht geen erfgenaam te zijn. Hieraan kleeft het nadeel dat de eventuele kinderen van degene die de erfenis verwerpt, daardoor automatisch erfgenaam worden op grond van plaatsvervulling.

Het is van belang dat de nabestaanden zich over het aanvaarden, of verwerpen goed laten informeren door de notaris.

Financieel advies nabestaanden en begeleiding

De afwikkeling van de nalatenschap is vaak de taak van de achtergebleven partner, of de kinderen. De condities waaronder dit moet gebeuren zijn bij wet of in het testament vastgelegd. Soms is er iemand als executeur testamentair aangewezen. Het komt ook voor dat het notariskantoor waar het testament is opgemaakt door de erflater als executeur testamentair is aangewezen. Is er geen executeur testamentair? In dat geval kan een van de erfgenamen namens allen als gemachtigde optreden. Hiervoor moet een schriftelijke volmacht door alle erfgenamen afgegeven worden.

Naast de afwikkeling van de nalatenschap moeten er ook tal van praktische financiële zaken geregeld worden en belangrijke keuzes gemaakt worden. Deze keuzes kunt u weloverwogen maken op basis van ons financieel advies en begeleiding. Voor een aantal zaken gelden er uiterlijke termijnen waarbinnen het een en ander geregeld moet zijn.

Lees meer/minder

Denk hierbij onder andere aan;
 • op naam zetten en opheffen bankrekeningen,
 • beleggingsrekeningen en fondsen, lijfrenterekeningen, etc. op naam zetten,
 • bestemming lijfrenteuitkering / uitkering nabestaandenlijfrente,
 • aankoop nabestaandenpensioen met uitkering pensioenkapitaal,
 • op naam zetten en aanpassen verzekeringsovereenkomsten,
 • levensverzekeringen tot uitkering laten komen,
 • keuzes bepalen met de uitkeringen,
 • de hypotheek op naam zetten,
 • de hypotheek wel of niet aflossen?
 • de hypotheek wel of niet boetevrij omzetten, of oversluiten?
 • etc.
Let op de uiterlijke termijnen waar binnen bepaalde zaken geregeld moeten zijn!

Om gemotiveerde keuzes te kunnen maken is het nodig om inzicht in de huidige maar ook toekomstige financiële situatie te krijgen. Omdat er zo verschrikkelijk veel op de nabestaande afkomt na een overlijden, is er tijd om dit inzicht te krijgen. Echter, bepaalde zaken moeten binnen een bepaalde termijn na het overlijden geregeld worden. Let daarbij onder andere op;

 • op naam (van de partner) zetten van de auto binnen 5 weken,
 • boetevrij omzetten, oversluiten, of aflossen hypotheek doorgaans binnen 6 maanden,
 • keuzes maken bij het inrichten van lijfrentes met vrijgevallen lijfrentekapitaal,
 • keuzes maken bij de aankoop van pensioen met vrijgevallen pensioenkapitaal,
 • regelen (extra) Stufi bij DUO binnen 6 maanden,
 • de eventuele aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden bij de belastingdienst binnen zijn,
  • alle erfgenamen doen in principe aangifte. Er kan ook voor gezamenlijke aangifte gekozen worden,
  • voor de aangifte kan uitstel gevraagd worden bij de belastingdienst,
 • de aangifte inkomstenbelasting dient gedaan te worden voor 1 april van het jaar volgend op het overlijden,
 • etc.

Erf- en inkomstenbelasting

Wanneer de notaris, of een executeur betrokken is bij de afwikkeling van de nalatenschap, verzorgt deze doorgaans ook de aangifte erfbelasting. Als dit niet het geval is, moeten de erfgenamen ieder voor zich, of gezamenlijk aangifte doen. De belastingdienst stuurt doorgaans aan de achtergebleven partner of het oudste kind een brief met daarin vermeld, hoe er aangifte erfbelasting gedaan moet worden en wanneer de aangifte binnen moet zijn. Voor de overledene dient nog eenmaal aangifte gedaan te worden voor de inkomstenbelasting. Voor de aangifte inkomstenbelasting stuurt de belastingdienst het zo genaamde F-formulier aan de nabestaanden.

Overlijden IB-ondernemer, of directeur groot aandeelhouder (DGA)

In het geval van overlijden van een ondernemer spelen mogelijk bedrijfsbeëindiging , overdracht, of opvolging een rol. In het geval van overlijden van de DGA moet daarnaast mogelijk het ook pensioen afgewikkeld worden.

Overige informatie

Op de website “Slapendetegoeden“, kunt u als nabestaande uitzoeken of er mogelijk nog tegoeden bij banken geparkeerd staan waarvan u als nabestaande geen weet heeft.

In het bericht Erfbelasting 2018 vindt u de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting.

Met betrekking tot de vrijval van pensioen- en/of lijfrentekapitaal bij overlijden leest u meer onder ‘Aankoop pensioen‘ en ‘Aankoop nabestaandenlijfrente‘.

BFPA werkwijze

Naast de hiervoor uiteengezette werkwijze waar het gaat om financieel advies nabestaanden, vindt u meer algemene informatie onder BFPA werkwijze en tarieven.