Advies en planning

Advies en planning

Onderdelen advies en planning

Financieel advies en planning biedt inzicht in je inkomenssituatie nu en in de toekomst, rekening houdend met verschillende scenario’s en levensgebeurtenissen. Financieel advies en planning brengt alle financiële doelstellingen en wensen tezamen in één passend financieel plan.

Pensioenplanning

Pensioenplanning kan betrekking hebben op de pensioenopbouw, of de keuze mogelijkheden op het moment van (vervroegde) pensionering, of een combinatie van beiden. In de opbouwfase is het pensioen onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De eventuele individuele keuze mogelijkheden liggen vast in het pensioenreglement. In veel reglementen is de mogelijkheid opgenomen om op vrijwillige basis aanvullend pensioen op te bouwen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in de privésfeer pensioen en/of netto vermogen op te bouwen. Pensioenplanning brengt de mogelijkheden in kaart en geeft invulling aan de doelstellingen en wensen. Aanleiding voor pensioenplanning is bij voorbeeld de wens om;

 • extra pensioen op te bouwen als werknemer,
 • pensioen op te bouwen als DGA, of  ZZP’er,
 • minder te gaan werken, of
 • met deeltijd pensioen te gaan, of
 • optimaal gebruik te maken van de wettelijke keuzemogelijkheden bij (vervroegde) pensionering.

Het kan ook gaan om een combinatie van bovenstaande wensen.

Lees meer/minder

Opbouwfase

Uitgangspunt bij pensioenplanning is het netto besteedbare inkomen (NBI), in combinatie met het gewenste doel. Het benodigde NBI bepaalt in de opbouwfase het benodigde (pensioen)kapitaal dat opgebouwd dient te worden om de doelstelling te behalen. Hieruit vloeit de benodigde inleg voort.

Deeltijd pensioen

De mogelijkheid van deeltijdpensioen is in veel pensioenregelingen opgenomen. Er kan bij voorbeeld voor 60% doorgewerkt worden en voor 50% met deeltijd pensioen te gaan, of willekeurig elke andere combinatie. Op deze manier kan de terugtrekking uit het arbeidsproces langs geleidelijke weg gaan.

Wettelijke keuze mogelijkheden

Op het moment van (vervroegd) pensioneren is er de mogelijkheid eerst hoger pensioen gedurende een aantal jaren te kiezen en daarna een lager pensioen. Deze wettelijke keuzemogelijkheid is er in de bandbreedte 100:75. Eerst laag en daarna hoog kan ook. De keuzemogelijkheid om ouderdomspensioen uit te ruilen voor nabestaandenpensioen is ook een wettelijk recht. Vice versa geldt dit ook.

Bijzondere regelingen

Een aantal regelingen zijn in de loop van de tijd afgeschaft. Voor deze regelingen geldt het overgangsrecht. Deze kunnen dus nog steeds onderdeel uitmaken van de pensioenplanning. Deze bijzondere regelingen zijn:

 1. VUT
 2. Prepensioen
 3. Levensloopregeling
 4. Gouden handdruk

Pensioen en echtscheiding

Pensioen verevening, of verrekening is een specifiek onderdeel van pensioenplanning. Ook hier geldt dat de hier boven genoemde bijzondere regelingen onderdeel uit kunnen maken van de pensioenplanning in relatie tot scheiding of uit elkaar gaan.

De DGA en pensioen en echtscheiding

Bij scheiding is de verevening, of verrekening van DGA pensioen een bijzonder aandachtspunt. Dit wordt nog versterkt door het fenomeeen pensioen in eigen beheer, dat weliswaar in 2017 is afgeschaft, maar nu nog steeds een belangrijke rol kan spelen.

Vermogensplanning

Uitgangspunt voor vermogensplanning, zijn de individuele wensen en doelstellingen, of andere op zichzelf staande levensgebeurtenissen. Vermogensplanning heeft zowel betrekking op de opbouwfase, als ook op de afbouwfase. Veelal vormt netto vermogensplanning onderdeel van de pensioenplanning. Vermogensplanning kan ook op zich staan waar het gaat om specifieke wensen en doelen. Hierbij kan gedacht worden aan die wereldreis, of dat tweede huis onder de zon. Huwelijk, geregistreerd partnerschap, of gaan samenwonen kan ook aanleiding zijn om de onderlinge vermogensposities, zowel zakelijk als privé, nu en voor de toekomst in kaart te brengen.

Hypotheekplanning

Hypotheekplanning is het belangrijkste onderdeel van pensioenplanning. Immers, voor de meesten geldt dat de eigen woning het grootste vermogensbestanddeel vormt. Gelet op de huidige rentestand is het misschien aantrekkelijk om de hypotheek over te sluiten naar de huidige rente. Dit kan tegelijk een mogelijkheid zijn om straks niet met een te hoge schuld op de woning te blijven zitten. Het is nog maar de vraag of het inkomen straks na pensionering voldoende is om een nieuwe hypotheek af te sluiten wanneer de bestaande ineens afgelost moet worden. Het is verstandig om van tijd tot tijd de mogelijkheden te onderzoeken. Voor samenwonenden en stellen die ná 1 januari 2018 trouwen, of een geregistreerd partnerschap aangaan zitten er aan het samen kopen van een woning in fiscale zin nogal wat haken en ogen.

Ontslag en ontslag vergoeding

Ontslag kan ook een aanleiding zijn om de financiële huishouding onder de loep te nemen en de gevolgen van het ontslag in kaart te brengen. Wanneer het ontslag plaatsvindt kort voor de pensioendatum kan eerder stoppen met werken mogelijk een optie zijn. Met pensioenplanning kunnen dan de gevolgen van het eerder stoppen met werken in combinatie met de keuzemogelijkheden met pensioen in kaart gebracht worden. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met eventueel netto vermogen wat hiervoor ingezet kan worden. Ligt het ontslag verder verwijderd van de pensioendatum? In dat geval is er wanneer het dienstverband langer dan twee jaar geduurd heeft in ieder geval aanspraak op een ontslagvergoeding.

Estate planning

Vermogensverschuiving bij leven en overlijden is het onderwerp van estate planning. Bij leven zijn er de jaarlijkse en eenmalig verhoogde vrijstellingen voor vrij te besteden schenkingen. Wat betreft schenking in relatie tot de eigen woning en bedrijfsopvolging zijn er ruime fiscale faciliteiten. Ook bij overlijden gelden er vrijstellingen. De onderlinge relatie tussen de schenker of erflater en de ontvanger zijn daarbij bepalend. Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning zorgt er voor dat er bij vermogensverschuiving zo min mogelijk belasting verschuldigd is.

Estate planning en scheiding

Zeker in het geval van scheiding is het zaak om bij dit onderwerp stil te staan. Denk hierbij bij voorbeeld aan;

 • het bestuur over het vermogen van minderjarige kinderen,
 • het ouderlijk vruchtgenot van het vermogen van minderjarige kinderen,
 • overlijden tijdens en na de scheidingsprocedure,
 • overlijden van het kind (erfgenaam) na het overlijden van de ouder (erflater),
 • overbedeling na scheiding en (voorkomen) schenkbelasting.

Wat het bestuur over het vermogen betreft kan naast de ex partner / overlevende ouder een bewindvoerder over het vermogen aangesteld worden. Het ouderlijk vruchtgenot van de ex kan bij testament uitgesloten worden. Ook wanneer een kind na de erflater / ouder komt te overlijden kan er in het testament voor gezorgd worden dat de ex partner niet alsnog een deel van de nalatenschap erft. Hierop zijn verschillende varianten mogelijk.

Scheiding is een “testamentmoment” en daarmee een goed moment om na te gaan in hoeverre het testament nog strookt met de nieuwe situatie. Je leest hierover meer onder “nalatenschapsplanning” om je een idee van de mogelijkheden te geven.

Financieel advies nabestaanden

Na het overlijden van een dierbare wordt je als nabestaande geconfronteerd met een oerwoud aan administratieve handelingen . Naast de notaris krijg je te maken met tal van andere specialisten, ieder op hun eigen financiële vakgebied (hypotheek, pensioen, lijfrente, verzekeringen, belasting, etc.). BFPA biedt de mogelijkheid om de planning en advisering rond het opnieuw inrichten van de financiële huishouding in één hand te houden. Lees meer .

Vermogensplanning zakelijk en privé

In het geval van zakelijk- en privévermogen is het zaak dat er een goede balans is tussen het zakelijk en privévermogen. Veelal is fiscaal bepaald wat zakelijk- of privévermogen is. Lees meer.